Siedziba: Białystok

Miejsce Pracy: Białystok i okolice

INSPEKTOR NADZORU

 

Jeżeli jesteś osobą ambitną, lubisz konkretne wyzwania techniczne i organizacyjne i chciałbyś pracować przy projektach budownictwa kubaturowego, a przy tym posiadasz:

 • wykształcenie wyższe techniczne (budowlane),
 • 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika budowy/kierownika robót;
 • uprawnienia budowlane do prowadzenia robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – bez ograniczeń,
 • znajomość przebiegu procesu inwestycyjnego,
 • zdolność do pracy w zespole oraz umiejętności komunikacyjne,
 • analityczny i logiczny sposób myślenia,
 • prawo jazdy kat. B,

 

to  damy Ci możliwość realizacji wyzwań  na miarę Twoich zdolności i umiejętności przy:

 • nadzorze nad realizacją zadań inwestycyjnych zgodnie z Prawem Budowlanym,
 • opiniowaniu dokumentacji technicznej realizowanych inwestycji;
 • przygotowywaniu SWZ i uczestnictwa w przetargach;
 • nadzorze i odbiorach realizowanych robót budowlanych ze strony Zamawiającego;
 • zapewnieniu prawidłowego przebiegu nadzorowanych inwestycji;
 • przeglądach obiektów budowlanych.

Abyś miał możliwość realizacji zadań, wyzwań i marzeń oferujemy:

 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • narzędzia niezbędne do wykonywania obowiązków: samochód służbowy, telefon, laptop,
 • nowoczesne warunki pracy i bieżący kontakt z najnowszymi technologiami,
 • pracę pełną wyzwań i prestiżu,
 • właściwą i przyjemną atmosferę w pracy,
 • bogaty pakiet benefitów pracowniczych (prywatna opieka medyczna, karta MultiSport i wiele innych).

 

APLIKUJ:

W związku z obowiązującymi przepisami RODO wszystkie aplikacje bez poniższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych, w szczególności w CV, przez podmioty w ramach Grupy Kapitałowej Elmont Grupa działających, jako współadministratorzy (tj. spółki: Elmont sp. z o.o., Pracownia Projektowa Enspro sp. z o.o., Elserwis sp. z o.o., Elmont Grupa sp. z o.o., Elsolar sp. z o.o., Budbial sp. z o.o.) w celu realizacji procesu bieżącej rekrutacji oraz przyszłych rekrutacji prowadzonych przez w/w Grupę Kapitałową.”

Ponadto informujemy, że:
Na skutek przekazania przez Pana/Panią danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych oraz innych składanych dokumentach w procesie rekrutacji (dalej, jako dane osobowe) administratorami moich danych osobowych stały się:
Elmont Grupa sp. z o.o. z siedzibą w Łyskach, adres korespondencyjny: ul. Białostocka 5, numer telefonu: 85 717 17 17, adres e-mail: elmont@elmontgrupa.pl oraz
Elmont sp. z o.o. z siedzibą w Łyskach, adres korespondencyjny: ul. Białostocka 5, numer telefonu: 85 717 17 17, adres e-mail: elmont@elmontgrupa.pl oraz
Pracownia Projektowa Enspro sp. z o.o. z siedzibą w Łyskach, adres korespondencyjny: ul. Białostocka 5, numer telefonu: 85 717 17 17, adres e-mail: enspro@elmontgrupa.pl oraz
Elserwis sp. z o.o. z siedzibą w Łyskach, adres korespondencyjny: ul. Białostocka 5, numer telefonu: 85 717 17 17, adres e-mail: elserwis@elmontgrupa.pl oraz
Elsolar sp. z o.o. z siedzibą w Łyskach, adres korespondencyjny: ul. Białostocka 5, numer telefonu: 85 717 17 17, adres e-mail: elmont@elmontgrupa.pl oraz
Budbial sp. z o.o. z siedzibą w Łyskach, adres korespondencyjny: ul. Białostocka 5, numer telefonu: 85 717 17 17, adres e-mail: elmont@elmontgrupa.pl oraz
dalej wspólnie jako ADO, którzy zgodnie z przepisami RODO będą współadministrowały Pani/Pana dane osobowe.
Pani/Pana dane osobowe będą/mogą być przetwarzane, w zależności od udzielonej przeze mnie zgody:
w celu rekrutacji prowadzonej przez ADO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO);
w celu przyszłych rekrutacji prowadzonych przez ADO (podstawa prawna: podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione: upoważnionym przez ADO pracownikom i współpracownikom, podmiotom świadczącym na rzecz ADO usługi, w tym usługi podwykonawcze, techniczne i organizacyjne (np. dostawcy usług teleinformatycznych), usługi prawne i doradcze, a także innym podmiotom, osobom, organom na zasadach i w zakresie określonym przepisami prawa.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez następujący okres:
w przypadku zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia rekrutacji – do czasu zakończenia procesu rekrutacji;
w przypadku zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji prowadzonych przez ADO – przez okres niezbędny do osiągniecia tego celu, jednak nie dłużej niż do wycofania przez Panią/Pana tej zgody.
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania.
W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przeniesienia danych, prawo wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznam, że ADO naruszył przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem mnie, w tym do profilowania.
ADO ustalili, że:
obowiązek informacyjny będzie wykonywany wobec Pani/Pana osoby przez Elmont Grupa sp. z o.o. z siedzibą w Łyskach.
za umożliwienie Pani/Panu wykonywania moich praw związanych z ochroną moich danych osobowych odpowiedzialna jest Elmont Grupa sp. z o.o. z siedzibą w Łyskach niezależnie od tego mogę wykonywać swoje prawa również wobec współadministratorów.
ADO ustalili wspólny punkt kontaktowy, tj.: Elmont Grupa sp. z o.o. z siedzibą w Łyskach. Ustalenia ADO mogą być Pani/Panu udostępnione na Pani/Pana życzenie między innymi poprzez przesłanie ich na wskazany przeze mnie adres e-mail.